Regulamin darowizn

Regulamin przekazywania darowizn na rzecz Fundacji Evangelium Vitae

 

 1. Strona internetowa www.odbudujszpital.pl prowadzona i administrowana jest przez Fundację Evangelium Vitae  z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ludwika Rydygiera 22-28 NIP 898-20-92-219   REGON 020341576 KRS 0000259108, zwaną dalej Fundacją Evangelium Vitae.
 2. Niniejszy dokument ściśle określa warunki przekazywania dobrowolnych darowizn pieniężnych on-line realizowanych poprzez serwis PayU lub PayPal.
 3. Darczyńcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwana dalej Darczyńcą.
 4. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. Fundacja Evangelium Vitae nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisów PayU lub PayPal.
 5. Serwisy PayU i PayPal umożliwiają dokonywanie płatności w formie darowizn na rzecz Fundacji Evangelium Vitae. Przekierowanie do serwisów następuje poprzez korzystanie z elektronicznego formularza umieszczonego na stronie www.odbudujszpital.pl
 • przelew elektroniczny – przelewy obsługiwane przez PayU i PayPal
 • karty płatnicze – realizowane przy pomocy aktualnie akceptowalnych form płatności przez PayU
 1. Wpłaty darowizn on-line dokonywane za pomocą płatności PayU nie podlegają zwrotom.
 2. Fundacja Evangelium Vitae zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych uzyskanych w procesie przekazywania darowizn on-line jest Fundacja Evangelium Vitae. Administratorem danych uzyskanych w ramach usługi płatności on-line jest PayU i PayPal. Szczegółowe dane na temat ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą „RODO” znajdują się w pliku ”Polityka prywatności” na stronie www.odbudujszpital.pl
 3. Usługodawca przetwarza Dane Osobowe, osób których dotyczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) Jednocześnie Fundacja Evangelium Vitae zapewnia, iż dane osobowe darczyńców przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji darowizny. Korzystanie z płatności on-line jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej płatności.
 4. Darczyńca ma w przypadkach i na zasadach określonych w w/w Ustawie o ochronie danych osobowych prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 5. Fundacja Evangelium Vitae nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o darczyńcach i dokonanych przez nich wpłat darowizn bez ich wiedzy i zgody.
 6. Fundacja Evangelium Vitae zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn.
 7. Zmiany są wiążące dla użytkowników z chwilą ich publikacji na stronie.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

 

Statut Fundacji

 

Statut Fundacji dostępny jest pod tym linkiem.